Home / Result / Result of Lok Sewa Ayog 2070

Result of Lok Sewa Ayog 2070

See Lok Sewa Ayog Result 2070 here. www.psc.gov.np has published lok sewa ayog result today. Congratulations to all who have successfully passed the Lok Sewa Ayog examination.

lok sewa aayog nepal result, lok sewa ayog result, lok sewa aayog result, Lok sewa ayog, loksewa result, result of lok sewa aayog, lok sewa aayog, lok sewa result, Loksewa aayog Result, teacher sewa ayog nepal, loksewa ayog, loksewa ayog result, loksewa, Www loksewa ayogresult com, result published by loksewa ayog, lok sewa aayog result 2070, lok sewa aayog result 2013, lok sewa, loksewa aayog nepal result, www result of nasu of 2070, result of lok sewa aayog exam Lok Sewa Ayog Result

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७०/०७/२७ आयोगको महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरको विज्ञापन नं.२३५७/०६९-७० खुला अनुसार कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी, ना.प्रा.स. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/०७/२७ आयोगको राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १८५८/०६९-७० खुला अनुसार कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी, ना.प्रा.स. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/०७/२७ आयोगको मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको विज्ञापन नं.१६९९/०६९-७० महिला अनुसार कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी, ना.प्रा.स. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/५/२७ आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. २६५३,२६५४,२६५५,२६५६ र २६५७�०६९–७० खुला �समावेसी अनुसार स्वास्थ्य सेवा, �डेन्टिष्ट्री �समुह डेन्टल सर्जन पद आठौ तह खुला र समावेसी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०।७।२७ लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाण्डौंको विज्ञापन नं. ५११/०६९-७० अनुसार प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, सह लेखापाल (आ.प्र.) पदको लिखित परीक्षाको�नतिजा var vglnk = { api_url: ‘//api.viglink.com/api’, key: ‘a187ca0f52aa99eb8b5c172d5d93c05b’ }; डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/७/२७ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. २११/०६९–७० (खुला) अनुसार नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्रा.), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको अन्तर्वार्ता मिति तोकिएको सूचना � डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/७/२७ लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १४०४/०६९–७० (आ.प्र.) अनुसार नेपाल प्रशासन सेवा , लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), सहलेखापाल पद � डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/७/२६ लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १४०२/०६९–७० (आ.प्र.) अनुसार नेपाल न्याय सेवा , न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), डिट्ठा पद � डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/७/२६ लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १४०३/०६९–७० (आ.प्र.) अनुसार नेपाल प्रशासन सेवा , सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), खरिदार पद � डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७०/०७/२६ आयोगको राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं.१८५२-१८५७/०६९-७० आ.प्र./खुला/महिला/आ.ज./मधेशी/अपाङ्ग अनुसार इञ्जि सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी, अमिन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा डाउन्लोड गर्नुहोस

 

Incoming Terms:
yhs-default + yhs-fh_lsonswrow + lok sewa aayog results if Na Su + Lok Sewa Ayog Result2071-5-31 + psc result 2070 of nepal + tes result 2013 lok sewa aayog nepal exam + www lok sewa aayoga in ag from pokhara com np +

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top